طراحی مسیر حرکت مشتری در فروشگاه

برنامه ریزی حرکت مشتری: پیش بینی مسیر گردش: پیش بینی مسیر گردش مشتری باید در طراحی چیدمان لحاظ شود. ۱۰تا ۷۰طبق تحقیقات درصد مردم جهان راست دست هستند و با دست راست عمل کرده و به سمت راست هر فضا کشیده می شوند. طبق مطالب ی نشریه اینترنتی مشتری مدار، مشتریان بعد از ورود به … ادامه خواندن طراحی مسیر حرکت مشتری در فروشگاه