مسیر تردد مشتریان (cfp)

برای افزایش فروش و سود فروشگاه، باید برنامه ریزی مناسبی برای مسیر تردد مشتریان (cfp) داشته باشید حتما (cfp)تهیه کرده و اجرایی کنید.